Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. RODO

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zebranych w wyniku stosowania monitoringu wizyjnego na terenie szkoły Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób odbierających dziecko ze świetlicy

Utworzony: 2021-04-14 | Zmodyfikowany: 2021-04-14 20:51

2. Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposób udostępnienia danych Szkoła prowadzi: - księgę ewidencji dzieci - księgę uczniów - ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE - rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów - rejestr wydanych kart rowerowych - ewidencję akt osobowych pracowników - rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli - ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji - księgę inwentarzową - ewidencje środków...

Utworzony: 2010-04-26 | Zmodyfikowany: 2021-03-26 22:43

3. Zasady rekrutacji do kl. 1

Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych w Raciborzu § 1 Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej są przyjmowane z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, na podstawie Zgłoszenia ( Zał. u dołu strony.) rodziców/prawnych opiekunów dziecka. § 2 Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, mogą być przyjęte do klasy pierwszej, jeżeli Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego . Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone...

Utworzony: 2014-03-04 | Zmodyfikowany: 2021-02-01 21:58

4. Kadra pedagogiczna

Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Stanisława Staszica przedmiot nauczyciele język polski Zuzanna Adam (urlop macierzyński), Zdzisława Bobyk, Elżbieta Kocyłowska, Katarzyna Kapustka, Jolanta Bachryj-Bojnicka język angielski Laura Kiersz, Karolina Blicharczyk, Małgorzata Sochacka, Joanna Rzepiel, Katarzyna Apolony, Paweł Ignac język niemiecki Zuzanna Adam, Marcin Koczy, Renata Klobuczek, Iwona Keler, Klaudia Rusnarczyk matematyka Irena Procek, Justyna Wydra, Sylwia Smandek, Sabina Urban...

Utworzony: 2010-04-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-01 21:27

5. Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny

Utworzony: 2021-02-01 | Zmodyfikowany: 2021-02-01 21:14

6. Statut

Statut Szkoły Podstawowej Nr 13

Utworzony: 2016-02-02 | Zmodyfikowany: 2021-02-01 20:51

7. Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor: mgr Bogusława Małek Dyrektor szkoły przyjmuje strony : Poniedziałek 13:00-14:00 Środa 8:00-10:00 Piątek 8:00-10:00

Utworzony: 2010-04-26 | Zmodyfikowany: 2019-05-19 20:23

8. Majątek szkoły

Majątek

Majątek szkoły: środki trwałe - 6366702,82 zł wartości niematerialne i prawne - 14617,66 zł pozostałe środki trwałe - 112294,63 zł

Utworzony: 2010-04-26 | Zmodyfikowany: 2019-05-06 21:18

9. Sekretariat

Sekretariat

Sekretarz szkoły: Sylwia Seidler Referent: Sylwia Himmel

Utworzony: 2010-04-26 | Zmodyfikowany: 2018-09-19 10:32

10. Wicedyrektorzy

Wicedyrektorzy

Wicedyrektorzy: mgr Sylwia Madera, mgr Violetta Urbas

Utworzony: 2010-04-26 | Zmodyfikowany: 2018-09-19 10:31

11. Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

Sekretariat czynny od 7.00 do 16.00 Godziny przyjęć stron : uczniowie i rodzice 7.30-9.00; 14.00-15.00

Utworzony: 2010-04-26 | Zmodyfikowany: 2018-09-19 10:28

12. Prowadzenie elektronicznej dokumentacji nauczania

Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania

PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik, za pośrednictwem strony https://uonetplus.vulcan.net.pl/raciborz/.Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą na podstawie umowy podpisanej przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego w systemie Uonetplus....

Utworzony: 2016-01-17 | Zmodyfikowany: 2017-02-22 13:28

13. Regulamin korzystania z darmowych podręcznikow

Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W RACIBORZU Rozdział I Postanowienia ogólne §1 1. Niniejszy „regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych” zwany dalej „Regulaminem” , reguluje: a) zasady związane z wypożyczaniem i udostępnianiem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu k...

Utworzony: 2017-02-22 | Zmodyfikowany: 2017-02-22 12:08

14. Zarządzenie dyrektora w sprawie wynajmu

Stawki czynszu z tytułu najmu

Utworzony: 2017-01-12 | Zmodyfikowany: 2017-01-12 20:52

15. Koncepcja rozwoju szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2015-2020

Utworzony: 2016-02-02 | Zmodyfikowany: 2016-02-02 10:28

16. Regulamin zachowania

Regulamin zachowania na korytarzu

Regulamin zachowania się na szkolnym korytarzu 1. Opiekę nad uczniami sprawuje dyżurujący nauczyciel. 2. Podczas przerw spędzanych na korytarzu uczniowie zachowują się według norm powszechnie akceptowanych, stosują się do poleceń nauczycieli dyżurujących. 3. Zabronione jest bieganie po korytarzach i schodach, siadanie na parapetach, wychylanie się przezokna, przebywanie grupowo w toaletach, a także podstawianie nóg, prowokowanie bójek, przepychanie się oraz organizowanie niebezp...

Utworzony: 2012-11-08 | Zmodyfikowany: 2012-11-08 21:52

17. Regulamin usprawiedliwiania

Regulamin usprawiedliwiania

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Raciborzu. Podstawa prawna: 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.). § 1 Postanowienia wstępne Ilekroć w ninie...

Utworzony: 2012-11-08 | Zmodyfikowany: 2012-11-08 21:47

18. Procedury postępowania

Procedury lekcyjne i pozalekcyjne

PROCEDURY LEKCYJNE 1. Wejście do klasy 1. uczniowie ustawiają się przed klasą, 2. nauczyciel otwiera klasę, 3. wszyscy wchodzą do klasy, stoją przy ławkach i następuje przywitanie, 4. uczniowie przygotowują się do lekcji, 5. nauczyciel sprawdza listę obecności, 6. uczeń spóźniony usprawiedliwia się i siada w ławce. 2. Zachowanie w czasie lekcji a) uczeń odpowiada z ławki siedząc lub stojąc chyba, że istnieje powód do wezwania go do tablicy lub mapy, b) nie je, nie żuje gumy, ni...

Utworzony: 2012-11-08 | Zmodyfikowany: 2012-11-08 21:38

19. Kodeks etyki

Kodeks etyczny

Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr13 w Raciborzu im. St. Staszica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia Kodeksu etycznego pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Raciborzu. Na podstawie art. 69 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1 1. Ustala się Kodeks etyki pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Raciborzu, stanowiący...

Utworzony: 2012-11-08 | Zmodyfikowany: 2012-11-08 21:26

20. Plan finansowy na 2011r.

Plan finansowy

Szkoła - 1.784.850,00 zł Stołówka - 286.065, 00 zł Świetlica - 46.699,00 zł

Utworzony: 2011-09-08 | Zmodyfikowany: 2011-09-08 19:33