artykuł nr 1

Rejestry

 

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposób udostępnienia danych

 

Szkoła prowadzi:
- księgę ewidencji dzieci
- księgę uczniów
- ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
- rejestr wydanych kart rowerowych
- ewidencję akt osobowych pracowników
- rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli
- ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
- księgę inwentarzową
- ewidencje środków nietrwałych konserwatora - woźnego, przejazdów służbowych, opłat pocztowych
- księgę druków ścisłego zarachowania
rejestr zarządzeń wewnętrznych
- rejestr upoważnień
- rejestr skarg i wniosków
- archiwum szkolne.

 

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat zglasza taką potrzebę w sekretariacie szkoły. Stosowne dokumenty odbiera osobiście lub upoważnia inną osobę.
 
 
Sposób załatwiania spraw

 

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Sprawy można załatwiać korespondencyjnie, kierując je na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 13
ul. Stanisława Staszica 12
47- 400 Racibórz

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od 7.00 - 15.00.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu:

za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej  /SP13RAC/domyslna