artykuł nr 1

Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych
szkół podstawowych w Raciborzu
 
§ 1
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej są przyjmowane z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, na podstawie Zgłoszenia ( Zał. u dołu strony.) rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
§ 2
 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, mogą być przyjęte do klasy pierwszej, jeżeli Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego .
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na Wniosek ( Zał. u dołu strony ) obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka, składany do dyrektora Szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria  (Tabela 1)

 

Tabela 1
Lp.
Kryteria
Liczba punktów
Wymagane dokumenty
1.
Miejsce zamieszkania kandydata: na terenie Miasta Racibórz poza obwodem danej szkoły
7
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
2.
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do szkoły podstawowej pierwszego wyboru
6
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
3.
Kandydat uczęszczał do przedszkola wchodzącego w skład zespołu, w przypadku gdy wybrana szkoła podstawowa wchodzi w skład zespołu.
4
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
4.Kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru.3Zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, że miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru
 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania20 
 
 
 1. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.
 2.  Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonej.
§ 3
 
 1. Postępowanie rekrutacyjne  dzieci spoza obwodu Szkoły przeprowadza się zgodnie z harmonogramem (tabela 2) ogłoszonym na dany rok szkolny:
 
 
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
 
 
 
Tabela 2
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od  08 marca do
16 marca 2021 r.
 od 04 do 06 maja 2021 r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.
 od 17 marca do
19 marca 2021 r.
 od 11 do 12 maja
2021 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
06 kwietnia 2021 r.
 26 maja 2020 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
07 kwietnia do
08 kwietnia 2021 r.
od 26 maja do
28 maja 2021 r.
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
09 kwietnia 2021 r.
 01 czerwca 2021 r.
 
 1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych;
  2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
  3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do Szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego  zostało zakwalifikowane oraz złożono wymagane dokumenty.
 5.  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska dzieci przyjętych i  nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 
§ 4
 
 1.  O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej,  decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły.
 2. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 3. W przypadku przechodzenia  ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły o przyjęciu decyduje dyrektor szkoły. 
 
§ 5
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i  nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 13.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 15, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 6. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 7. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.