artykuł nr 1

Kodeks etyczny

 Zarządzenie Nr 5

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr13 w Raciborzu
im. St. Staszica
z dnia 16 listopada 2011r.
w sprawie ustanowienia Kodeksu etycznego pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Raciborzu.
 
Na podstawie art. 69 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
1. Ustala się Kodeks etyki pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Raciborzu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Kodeks zawiera zbiór reguł i zasad postępowania pracowników w trakcie realizacji obowiązków służbowych oraz poza nimi.
 
§ 2
 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej Nr 13 w Raciborzu powinni zapoznać się z treścią Kodeksu etyki i sumiennie go przestrzegać.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2011/2012
Dyrektora SP13
z dnia 16 listopada 2011
 
 
Kodeks etyki pracowników
zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 13
 w Raciborzu
 
 
Cele wprowadzenia Kodeksu etyki
 
Kodeks etyki pracowników  zwany w dalszej części niniejszego zarządzenia „Kodeksem”, jest zbiorem zasad, reguł postępowania i określonych wartości etyczno-moralnych i zawodowych, jakimi powinien się kierować każdy urzędnik samorządowy w codziennej pracy oraz po jej zakończeniu. Określa postawy i zachowania uważane za naganne w postępowaniu pracowników jako osób publicznych, reprezentujących Szkołę Podstawową Nr 13 w Raciborzu.
 
Zakres obowiązywania
 
Zasady określone w Kodeksie obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Raciborzu, zwanej dalej „Szkołą”.
 
Zasady postępowania
 
Pracownik samorządowy poprzez wykonywanie swoich zadań pełni służbę publiczną. Realizuje ją w sposób powszechnie uznany za etyczny. Swoją postawą wzbudza zaufanie, wzmacnia pozytywny odbiór przez społeczeństwo Szkoły jako instytucji zaufania publicznego.
 
Podstawowe normy postępowania:
 
 
1) uczciwość,
2) obiektywizm,
3) profesjonalizm,
4) kultura osobista,
5) uprzejmość wobec interesanta,
6) godna reprezentacja placówki,
7) odpowiedzialność,
8) lojalność – pracownik, będąc lojalny wobec przełożonych i Szkoły, powinien być gotów do wykonywania poleceń służbowych, kierując się przy tym obowiązującymi normami prawnymi i innymi uregulowaniami wewnętrznymi, jak również normami etycznymi,
9) służebność – praca w szkole jest służbą publiczną,
10 efektywność – każdy pracownik  dąży do uzyskania możliwie najlepszych wyników w swojej pracy ,
11) jakość – każdy pracownik dąży do sytuacji, kiedy jego działanie wolne będzie od błędnych decyzji oraz nieefektywnych sposobów postępowania,
12) ochrona zasobów – pracownicy  dbają o każdy zasób; mogą to być zasoby: osobowe, finansowe, rzeczowe (infrastruktura, mienie) i informacyjne,
13) przejrzystość – każdy pracownik dba o zachowanie przejrzystości w relacjach z interesantami,  jak również współpracownikami,
14) stały rozwój zawodowy,
15) aktywny udział w rozwoju i usprawnianiu pracy szkoły,
16) promowanie postaw godnych naśladowania.
 
Zachowania uznane za nieetyczne:
 
1) dokonywanie oszustw i nadużyć,
2) wchodzenie w konflikt interesów,
3)  złe wykonywanie obowiązków służbowych, łamiące ustalone standardy pracy,
4) lekceważenie poleceń służbowych,
5) działanie na szkodę gminy,
6) uchylanie się od odpowiedzialności,
7) prowokowanie sytuacji konfliktowych,
8)   lekceważenie interesantów,
9)  niestosowne zachowanie,
10) wygląd łamiący standardy obowiązujące w administracji publicznej,
11) celowe wprowadzanie w błąd,
12) wykorzystywanie informacji uzyskanych w czasie realizacji obowiązków służbowych dla celów prywatnych,
13) łamanie Ustawy o ochronie informacji niejawnej, Ustawy o ochronie danych osobowych, jak również tajemnicy skarbowej i służbowej.