artykuł nr 1

Majątek

Majątek szkoły:
środki trwałe - 6366702,82 zł
wartości niematerialne i prawne - 14617,66 zł
pozostałe środki trwałe - 112294,63 zł