główna zawartość
artykuł nr 1

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 13...

Program wychowawczo-profilaktyczny powstał w oparciu o wizję i misję szkoły. W sposób całościowy przedstawia on treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, które są podejmowane w szkole i realizowane przez wszystkich nauczycieli. Będzie wspomagał wychowawczą rolę rodziny, prawidłowy rozwój uczniów oraz wskazywał sytuacje podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji zdiagnozowanych zagrożeń.